Astrid Lindgrens arkiv


Arkivbildare Lindgren, Astrid (1907-2002)
TitelAstrid Lindgrens arkiv
Tidsperiod1933--2007
Omfång137 hyllmeter , ; - volymer
SpråkSvenska , Engelska , Tyska
ArkivinstitutionKungl. Biblioteket
Humlegården
Box 5039
102 41 Stockholm
Signum L230

Innehåll

TID

Arkivet omfattar i huvudsak perioden 1933-2007. Tyngdpunkten ligger på perioden efter 1970, då anställningen på Rabén & Sjögrens förlag upphörde. I samband därmed verkar viss gallring ha skett. De delar av arkivet som förvarades i hemmet, främst manuskript, stenogram och pressklipp, tycks relativt kompletta. Framför allt manuskriptsamlingen (L 230:4) innehåller verk också från 1930-talet, d.v.s. före Lindgrens egentliga debut 1944. Genom Saltkråkan AB har även material daterat efter hennes bortgång i januari 2002 tillförts arkivet. Framför allt gäller det korrespondens i samband med dödsfallet samt pressklipp. De senare täcker perioden 1944-2007.

OMFÅNG

Astrid Lindgrens arkiv är troligen ett av de mest omfattande som en enskild svensk lämnat efter sig. Arkivet fyller drygt 140 hyllmeter, och omfattar uppemot tusen arkivkapslar och -kartonger. Den totala samlingen brev till Astrid Lindgren, inberäknat brev från vuxna och barn, privatkorrespondens såväl som affärsdito, jul- och födelsedagshälsningar mm, omfattar närmare 75 000 brev. Ca 27 000 brev från 11 800 brevskrivare till Astrid Lindgren har katalogiserats i ett brevskrivarregister. Därtill kommer okatalogiserade samlingar med jul- och födelsedagshälsningar, vissa beundrarbrev, barnbrev mm. (Se vidare L 230: 1: Brev till Astrid Lindgren). Breven från Astrid Lindgren är jämförelsevis få och utgörs främst av kopior. Endast i undantagsfall kopierade Lindgren sina utgående brev. Ett fåtal originalbrev ingår bland breven från Astrid Lindgren, samtliga skänkta till biblioteket efter hennes död. Registret över brev från Astrid Lindgren omfattar ca 900 brevkopior till ca 530 mottagare. Därtill kommer ca 2 600 brev skrivna av hennes sekreterare under åren 1994-2002 (se vidare L 230:2: Brev från Astrid Lindgren).

Vidare innehåller arkivet ca 600 manuskript, 660 stenogramblock och drygt 850 foton. Separata förteckningar finns över detta. Biographica, pressklipp (uppskattningsvis ca 100 000), affischer, teaterprogram, dedikationsexemplar och annat tryck liksom övrigt material är mer översiktligt redovisat. Till arkivet hör även 23 ämnesordnade dossiéer, som redovisas separat - de flesta med egna förteckningar.

Slutligen omfattar arkivet i KB även den del av Astrid Lindgrens bibliotek som tidigare förvarats i hennes sommarhus på Furusund. Furusundsbiblioteket är, liksom biblioteket i stockholmsbostaden, katalogiserat i Regina och i LIBRIS (KB:s bestånd, signum Lindgrensamlingen respektive Lindgrensamlingen Furusund).Biografiska anmärkningar

Astrid Lindgren föddes i Vimmerby landsförsamling den 14 nov. 1907 och avled i Stockholm den 28 januari 2002. Begravd i Vimmerby. Utöver författarskapet yrkesarbetade hon som förlagsredaktör under tiden 1946-1970 på Rabén & Sjögrens förlag. Redan från inledningen av sin författarbana - hon fick sina första sagor publicerade 1933 - sparade Astrid Lindgren manuskript och annat material för framtiden. Från år 1945 prenumererade hon på pressklippsservice från svenska tidningar och tidskrifter och sparade klippen. Hon bodde i samma lägenhet i mer än 60 år, från oktober 1941 till sin död, något som måste ses som en förutsättning för arkivets omfång, både tidsmässigt och kvantitativt. Den del av arkivet som förvarades i hemmet gallrades troligen aldrig. 1946, samma år som de första översättningarna av hennes verk publicerades, anställdes Astrid Lindgren på Rabén & Sjögrens bokförlag, där hon snart blev ansvarig för barnboksutgivningen. Halvtidsarbetet som förlagsredaktör innebar att hon skaffade sig kunskaper för att själv kunna sköta översättningsrättigheterna till sina egna verk (med tiden skulle antalet översättningsspråk växa till över nittio). Det är skälet till att även en stor samling royaltyredovisningar ingår i arkivet (L230:8:6:1). Gränsdragningen mellan förlagets korrespondens och författarens egna affärskontakter var flytande och både affärsbrev och brev av mer privat karaktär ingår i arkivet vid sidan av övrigt material.

Proveniens

Initiativtagare till att Astrid Lindgrens arkiv 1980 började överföras till Kungliga Bibliotekets (KB) handskriftsavdelning var Vivi Edström, professor i barnlitteratur vid Stockholms universitet. I samband med att de första kartongerna fördes över till biblioteket fick Lindgren rådet av avdelningens chef Harry Järv att "inte kasta något", ett råd som hon sorgfälligt följde. Det rådet - tillsammans med den gallring av material förvarat på förlaget, som förmodligen skedde då hon gick i pension 1970 - är sannolikt förklaringen till den tyngdpunkt som arkivet har på material från 1970-talet och framåt. Innan arkivet samlades på KB hade en mindre del uppordnats vid Riksarkivet (RA) av FK Brittmarie Lundh (se vidare Förteckning över Astrid Lindgrens arkiv. Upprättad 1974). För att integrera det i RA uppordnade materialet med resten av arkivet har materialet från RA sorterats om och ordnats in i nya löpande sviter. Spår av den tidigare uppordningen märks i pressklipp-materialet (L230:17). Efter 1980 har material löpande förts över till KB, först av arkivbildaren själv och efter hennes död av arvingarna genom bolaget Saltkråkan AB. Även material från andra donatorer har tillförts arkivet. Sammanlagt omfattar arkivet 71 accessioner från 1980 till 2010. Astrid Lindgrens arkiv upptogs 2005, som det första svenska arkivet, på Unescos lista över Världsminnen (Unesco Memory of the World Register). Arbetet med att ordna och katalogisera arkivet har i olika omfattning bedrivits under åren 1999-2010 och till största delen bekostats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt Saltkråkan AB.

Förvärvsinformation

Gåva av Lindgren, Astrid och Saltkråkan AB

Arkivets struktur

Under varje huvudrubrik i huvudförteckningen, eller i de olika delförteckningarna, redogörs för de principer som tillämpats för respektive materialkategori. Huvudförteckningen är mer utförlig för de kategorier av material, som saknar separata förteckningar.

Restriktioner

Stora delar av arkivet är fritt tillgängliga. Tillstånd från donator krävs dock för att få tillgång till korrespondens och stenogram. Kontakta Saltkråkan AB (www.saltkrakan.se; info@saltkrakan.se ). För brev från barn krävs inget tillstånd. Allt material i Astrid Lindgrens arkiv (med undantag av Samfundet De nios dossié) blir enligt donationsvillkoren tillgängligt den 10 oktober 2032. För Dossién Handlingar rörande Samfundet De nio gäller att materialet är helt spärrat till den 10 oktober 2057.
Allt material i arkivet är upphovsrättsskyddat

Handlingstyper

Biographica
Brev (även utkast)
Ekonomiska handlingar
Film, video
Fotografier
Föremål
Ljudupptagningar
Manuskript
Musikalier
Pressklipp
Teckningar, målningar
Tryck
Ämnesordnade handlingar

Yrkestermer

Förteckning

Översikt

L 230:1
1930-talet - 2002
Restriktioner:  För tillgång till korrespondens (utom barnbreven) krävs tillstånd från donator.
Anm. Se även Dossiéer L 230:21
L230:1:1-226
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
L 230:1:232-251
1957 -2001
Anm. Det finns gratulationer även i vanliga brevsviten. Gratulationer från barn ligger bland barnbreven.
L 230:1:252-262
Anm. Det finns julhälsningar även i vanliga brevsviten
L 230:1:263
Ca 1986-2001
Anm. Ej förtecknade.
L 230:1:264-267
Ca 1986-2001
Anm. Ej förtecknade.
L 230:1:275
L 230:1:298-501
1940-talet-2002
204 enheter (kapslar och lådor)
Anm. Många brev innehåller utöver text även teckningar, fotografier m.m. Ibland utgör dock teckningar och målningar det enda eller huvudsakliga innehållet i försändelsen och dessa barnteckningar har samlats i en särskild svit, L 230:1:484-, efter barnbreven. Detta bildmaterial är f.n. under arbete och endast tillgängligt t.o.m. låda nr 501.
L 230:1:298-335
1946-1986
38 kapslar
Anm. Observera att det kan förekomma vissa avvikelser i kronologin.
L 230:1:336-370
1987-2002
35 lådor
Anm. Till 80-årsdagen: låda 336-345. Till 90-årsdagen: låda 356-366.
L 230:1:375-472
1947-2001
87 kapslar, 11 lådor
Anm. Brev från många olika länder. Särskilt mycket från Västtyskland/Tyskland: kapsel 433-459, låda 460-470, och t. ex. från Danmark: kapsel 378-385.
L230:1:473-478
1997
6 lådor
Anm. En låda (nr 478) med oöppnade försändelser.
L 230:1:484-490
1950-1997
7 kapslar
Anm. Nr 484-485: 2 böcker med samlade teckningar, gjorda på skolor (1950-51). Nr 486-490: gratulationsböcker och lösa teckningar till födelsedagar
L 230:1:491-492
1970-1980-talet
2 kapslar
L 230:1:493-498
1980-talet
6 kapslar
Anm. Jugoslavien (kapsel nr 493), Nederländerna (nr 495), Schweiz (nr 496), Sydafrika (nr 494) och Västtyskland/Tyskland (nr 495-498)
L 230:1:502-
Restriktioner:  Materialet är under arbete och f.n. ej tillgängligt
L 230:2
L 230:2:12-21
Digitala objekt: Bakgrund  Se hela
9 kapslar A-Ö + 1 kapsel (L 230:2:21) med oidentifierade brevmottagare respektive brev skrivna på K. Kvints brevpapper och undertecknade av henne m.m.
Anm. Alfabetiskt ordnade men ej förtecknade. - Acc. 2009/28
L 230:3
Anm. Arkivet innehåller även brevväxlingar mellan andra personer, som stått Astrid Lindgren nära personligt och/eller yrkesmässigt. Det nära samarbetet med Kerstin Kvint först i hennes egenskap av ansvarig för förlagets utlandsförsäljning (och därmed de bilderböcker Lindgren skrivit text till) och senare som personlig sekreterare, gör det svårt att skilja mellan kännedomskopior och "riktiga brev". Förhållandet kompliceras ytterligare av att både Kvint och Lindgren ofta skrev ett svar eller en kommentar direkt på originalbrevet och sände vidare. Tydliga gränser mellan brev mellan Kerstin Kvint och Astrid Lindgren, och brev mellan Kerstin Kvint och andra har inte kunnat dras. Förutom de förteckningar som återfinns nedan hänvisas till Innehållsförteckningen över hela arkivet, där material som inte förtecknas här framgår.
L 230:3:1
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
L 230:3:2
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Anm. Se även L 230:2:11 och L 230:12-21
L 230:3:3
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
L 230:3:4
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
L 230:3:5
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
L 230:3:6
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
L 230:3:7
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
L 230:3:8
Anm. Ej förtecknade. - Kopiorna av AL-brev finns även i L 230:2
L 230:4
Digitala objekt: Förteckning över manuskript  Se hela
Anm. Se även Dossiéer
L 230:4:2
1 kapsel
L 230:4:3
3 kapslar
L 230:4:3:1:1-2
2 kapslar
L 230:4:3:2
1 kapsel
L 230:4:4
24 kapslar
L 230:4:4:1:1-19
20 kapslar
L 230:4:4:2:1-4
4 kapslar
L 230:4:5:1-5
5 kapslar
L 230:4:6
1 kapsel
L 230:4:9
1 kapsel
L 230:4:9:1
L 230:4:10
1 kapsel
L 230:4:10:3
L 230:4:12
1 kapsel
L 230:4:12:1
L 230:4:12:2
L 230:4:13
Anm. L 230:4:13-15 utgör tillsammans en kapsel
L 230:4:13:1
L 230:5
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
657 stenogramblock i 80 kapslar
Restriktioner:  För tillgång till stenogramblocken krävs tillstånd från donator.
L 230:6
Digitala objekt: Förteckning över korrektur  Se hela
3 kapslar
L 230:7
Digitala objekt: Förteckning över översättningar  Se hela
15 kapslar
Anm. För Astrid Lindgren som översättare, se L 230:4:14
L 230:7:2
8 kapslar
L230:7:3
Essäer (7:3) och Övrigt (7:4) utgör 1 kapsel
L 230:7:4
L 230:8
30 kapslar
L:230:8:2:1-7
Digitala objekt: Förteckning över belöningar etc.  Se hela
7 kapslar
Anm. Kronologiskt ordnade.
L 230:8:6
14 kapslar
L 230:8:6:1:1-13
Digitala objekt: Royaltyredovisning  Se hela
13 kapslar
Anm. Alfabetiskt ordnade.
L 230:8:7
1 kapsel
L 230:8:8
3 kapslar
L 230:8:8:1
1 kapsel
L 230:8:8:2
1 kapsel
L 230:8:8:3
1 kapsel
Anm. Spärrat till 2057-10-10 enl. donators önskan.
L 230:10
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
5 kapslar
Anm. De flesta innehåller analyser av A. L:s författarskap. - Alfabetiskt ordnade efter författare.
L 230:11
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
7 kapslar
Anm. För andras dramatiseringar av A. L:s verk, se L 230:4:3:2. - Alfabetiskt ordnade efter författare.
L 230:12
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
1 kps
L 230:13
Digitala objekt: Lista  Se hela
Anm. Ej genomgånget av Handskrifter KB. Överfört till Avd. för audiovisuellt material i april 2010.
L 230:14
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
26 kapslar, 2 lådor
Anm. KB har även ett antal fotografier som KB:s fotograf Jessica Lind har tagit av Astrid Lindgrens lägenhet på Dalagatan 46. (Plac.: Realkatalogen. Kontakta Handskrifter KB).
L 230:15
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
3 kapslar
Anm. Se även Dossié "Illustrationer, Ingrid Vang Nyman-original"
L 230:16
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
C:a 300 affischer i 11 omslag
Anm. Placering: KB:s affischsamling, Donationer, L 230.
L 230:17
1945-2007
Anm. Huvudsakligen svenska klipp. Huvuddelen är årsvis indelat. Astrid Lindgren prenumererade på pressbevakning från 1945. De första åren är materialet monterat i klippböcker, därefter lösa klipp, oftast i de ursprungliga kuverten från pressbevakningsföretaget. I samband med utställningen "Ingen liten lort: Astrid Lindgren som opinions bildare" (2007) ordnades delar av klipp-samlingen ämnesvis, en indelning som behållits. Dessa ämnesindelade klipp står uppställda efter den kronologiska sviten. För Pomperipossadebatten (1976), se i första hand dossién. En särskild svit med tyska klipp, som sammanställts av Oetinger Verlag, finns också. Samlingen har uppskattats till 100 000 klipp och innehåller såväl intervjuer och artiklar som recensioner av böcker, teateruppsättningar och filmer. För recensioner av framför allt utländska teateruppsättningar, se även korrespondens från Nordiska teaterförlaget.
L 230:17:1-67
1944-2007
Digitala objekt: Förteckning över kronologiskt ordnade pressklipp  Se hela
67 enheter (huvudsakligen lådor)
L 230:17:68
1 kapsel
L 230:17:69
1985-1988
1 kapsel
L 230:17:70
1989-1995
1 kapsel
L 230:17:72
1 kapsel
L 230:17:73
1 kapsel
L 230:17:74
1970-talet, 1989-1995
1 kapsel
L 230:17:76
1 kapsel
L 230:17:77
1 kapsel
L 230:17:78
1 kapsel
L 230:17:79
1 kapsel
L 230:17:80
1 kapsel
L 230:17:81
1 kapsel
L 230:17:82
1 kapsel
L 230:17:85-87
1964-1967
3 lådor
L 230:17:88
1964-1967
1 låda
L 230:17:89
1968-1972
1 låda
L 230:17:90
1 omslag
L 230:18:1-23
Anm. Hit huvudsakligen hela tidskriftsnummer, särtryck eller andra publikationer. Beträffande dedikationsexemplar, se även KB:s katalog Regina (signum Astrid Lindgrensamlingen resp. Astrid Lindgrensamlingen Furusund). Här endast sådana dedikationsexemplar som A. L. icke införlivat med sitt privata bibliotek.
L 230:18:2
1 kapsel
L 230:18:10
1 låda
L 230:18:16-18
3 lådor
L 230:19
9 kapslar
L 230:19:1
3 omslag
L 230:19:1:3
1 omslag
L 230:19:2
2 omslag
L 230:19:2:1
1 omslag
L 230:19:2:2
1 omslag
L 230:19:3
1 kapsel
L 230:19:3:1
1 omslag
L 230:19:3:2
1 omslag
L 230:19:4
1 kapsel
L 230:19:5
2 kapslar
L 230:19:5:1
1 kapsel
Anm. 81 vykort (fr. 1904-1921), varav 60 st till Ellen Matilda Pettersson, Sevedstorp ; 6 till Elsa Pettersson ; 3 till Ottilia (Tillie) ; 3 till fam. A. Pettersson ; 2 till Signe Pettersson ; 1 till Edla Pettersson ; 1 till Anna Pettersson samt 5 st utan adressat och text. 92 vykort i 1 album, 1902-1909. Adressat Martin Petersson, Eldstorp, Lönneberga - trol. identisk med Carl Martin Ellstorp (1885-1968), se datautskrift i kapseln. 1 fotografi av beväringar är inlagt i vykortsalbumet.
L 230:19:5:2
1 kapsel
L 230:19:7
1 kapsel
L 230:19:8:1-2
2 kapslar
Anm. Övriga kuvert i brevsamlingen ligger tillsammans med respektive brev
L 230:20
2 lådor
Anm. Många gåvor, från beundrare i alla åldrar, använde Astrid Lindgren i hemmet (dukar, grytlappar mm), medan andra (i första hand små dockor efter hennes diktade gestalter) hamnade på en hylla i arbetsrummet. Omkring år 2004 fördes de flesta gåvor som fanns kvar i arkivet över till Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. De två lådor med gåvor, som nu återstår i arkivet, innehåller framför allt föremål tillverkade av barn.
L 230:21
Anm. Samtliga dossiéer har sitt ursprung i Astrid Lindgrens egen indelning, men har under uppsorteringsarbetet byggts ut med ytterligare material i samma ämne ur arkivet. I några fall har även manuskript och pressklipp mm förts till dossién, i andra enbart brev. Förteckningar över innehållet i respektive dossié finns. Till Dossiéer har även förts några accessioner som ej har sitt ursprung i Astrid Lindgrens privata arkiv, men som placeras där av innehållsmässiga skäl. Det gäller "Dossié Brev från Astrid Lindgren till Elsa Olenius", "Dossié Illustrationer. Ingrid Vang Nyman-original" samt "Dossié Tomteklubben". Samtliga brevskrivare förtecknas i huvudsviten brev (L230:1) med hänvisning till respektive dossié. Hänvisningar från alternativa uppslagsord finns endast i huvudsviten.
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
Digitala objekt: Brev från AL  Se hela
5 kapslar
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
5 kapslar
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
2 kapslar
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
1 kapsel
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
2 kapslar med 68 brev från 1944-1978, samt brevkort och vykort
Anm. Acc 1997/41
1 låda + 18 kapslar
Digitala objekt: Brev mellan andra  Se hela
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
Digitala objekt: Dossiéns innehåll  Se hela
Digitala objekt: Brev från AL  Se hela
Digitala objekt: Manuskript  Se hela
Anm. Här även diskussion om den svenska hagen, lantbruksfrågor, djurhållning och närliggande ämnen.
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
2 kapslar
Anm. Om den tyska bokhandelns fredspris, samt fredsfrågan och antivåld allmänt.
13 kapslar
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Anm. Acc. 2004/60, 2004/65, 2007/6, 2007/89
1985
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Anm. 1 kapsel
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
1 kapsel
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
Digitala objekt: Brev från AL  Se hela
4 kapslar
Anm. Folkomröstningen 1980 samt även kärnvapenfrågan.
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
Digitala objekt: Brev från AL  Se hela
1 låda + 9 kapslar
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
Digitala objekt: Brev från AL  Se hela
Digitala objekt: Manuskript  Se hela
2 kapslar
Anm. A. Lindgrens inlägg i debatten om rivning av fastigheten.
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
3 kapslar
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
1 kapsel
Anm. Efter en TV-film om jakten på säl i Norge 1989 och artiklar i norska tidningar, där Astrid Lindgren uttalade sig mot jakten, kom en stor mängd upprörda brev från norska läsare.
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
Digitala objekt: Brev från AL  Se hela
28 kapslar
Anm. Häri både skattedebatten och den efterföljande valdebatten 1976.
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
1 kapsel
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
4 kapslar
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
3 kapslar
Restriktioner:  Hela dossién spärrad till år 2043
Digitala objekt: Brev mellan andra  Se hela
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
Digitala objekt: Brev från AL  Se hela
1 kapsel
Anm. Debatten i samband med utvisningen 1996-97 av de kurdiska familjerna Sincari och Gümüskü och Astrid Lindgrens fortsatta engagemang i ärendet.
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
Digitala objekt: Brev till AL  Se hela
Digitala objekt: Brev från AL  Se hela
1 kapsel
Anm. Om nedläggningen av järnvägslinjen Växjö-Hultsfred-Västervik.
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
1 kapsel
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
1 kapsel
Anm. Acc. 2008/42. - Se även L 230:1 Sahlberg, Bengt
Digitala objekt: Innehåll  Se hela
1 kapsel
Anm. Astrid Lindgrens boksamling från sommarhuset på Furusund ingår som en del i Astrid Lindgrens arkiv och förvaras i anslutning till arkivet. Däremot tillhör hennes boksamling på Dalagatan 46 dödsboet och står kvar i bostaden. Sammantaget omfattar de båda samlingarna ca 4200 titlar, varav Furusundssamlingen nära 480. Båda boksamlingarna är katalogiserade i Regina, och därmed också i LIBRIS (KB:s bestånd), och är sökbara där. Uppställningssignum är Lindgrensamlingen respektive Lindgrensamlingen Furusund och posterna har kompletterats med eventuell dedikation i fulltext i det lokala anmärkningsfältet. Astrid Lindgrens boksamlingar är ej tillgängliga för utlån. Samtliga titlar, med något enstaka undantag, finns dock att tillgå på offentliga svenska bibliotek.